Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa webu www.svetbazenov.sk  (ďalej jen "VOP")

 1. Základné ustanovenia:

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Lumias, s.r.o.: Jakubov 554, 90063 Jakubov, IČ: 46 693 793, DIČ: 2023548538 zapísaná v OR Okresného súdu BA I číslo 81624/B (ďalej len „predávajúci“) a zákazníka vyplývajúce zo zmluvy, ktorej predmetom je služba alebo prevod vlastníckeho práva k určitému tovaru (ďalej len „tovar“) na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.svetbazenov.sk.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27  

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104

fax č. 02/58272 170

       Kupujúci: Živnostník, resp. podnikateľ, čiže fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania sa riadi obchodnými podmienkami v rámci obchodného zákonníka. Kupujúci, ktorý nie je živnostník resp. podnikateľ sa riadi ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Obchodné podmienky

 1. spôsob objednávania
 2. povinnosti predávajúceho
 3. povinnosti kupujúceho
 4. cena a platobné podmienky
 5. dodacie podmienky
 6. zrušenie objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy
 7. alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov
 8. reklamácie a záručná doba
 9. Záverečné ustanovenia

 1. Spôsob objednávania

 1. Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu svetbazenov@gmail.com, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo. Pokiaľ chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom vám radi odpovieme na vaše otázky.
 2. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.
 3. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim je jeho telefonické alebo e-mailové potvrdenie o akceptovaní objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „akceptácia“, ktoré zašle kupujúcemu. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu po odoslaní objednávky sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
 4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom, prípadne iné údaje.
 5. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky kupujúcemu. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
 6. Maximálna hmotnosť objednávaného tovaru kupujúcim s dopravou prostredníctvom kuriéra pri jednej objednávke je 50 kg.
 7. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej predávajúcim nevykoná, kúpna zmluvy sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje a má sa za to, že kupujúci odvolal návrh kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti informuje predávajúci kupujúceho e-mailovou správou na e-mailovú adresu zadanú pri objednávke alebo pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.
 8. kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Povinnosti predávajúceho

 1. Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:
 2. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
  2. Tovar, ktorý vyhovuje normám a právnym predpisom platným na území SR.
  3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 3. Nezodpovedáme za:
 4. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo kuriérnou spoločnosťou.
  2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
  3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérnou spoločnosťou.
  4. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.
 5. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku), ak z dôvodu vypredania zásob alebo z dôvodu nedostupnosti tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku nepredvídateľných prekážok, alebo v prípade, že predávajúci nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom.


3. Povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci sa zaväzuje:
 2. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť.
 3. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
 4. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.


4. Cena a platobné podmienky

 1. Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V tejto cene nie je zahrnutá cena za dopravu objednaného, resp. zakúpeného tovaru.
 2. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru nie je zahrnutá cena dopravy.
 3. Spôsob platby:
 • na dobierku kuriérom pri prevzatí tovaru s výnimkami podľa bodu 4d.
 • online platobnými nástrojmi bánk – prostredníctvom kuriéra – s výnimkami podľa bodu 4d.
 • vopred prevodom na bankový účet číslo: SK04 8330 0000 0028 0028 1575 – Fio banka, na základe vystavenej faktúry a doručenie prostredníctvom kuriéra s výnimkami podľa bodu 4d.
 1. predávajúci je oprávnený požadovať platbu kupujúcim vopred:
 • v prípade, že sa bude jednať o kupujúceho, u ktorého vznikne predpoklad, že dobierku nepreberie;
 • pri kúpe tovaru v hodnote nad 300 €,
 • pri objednaní tovaru označeného termínom „akcia“
 1. Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru:
 2. zaplatením kúpnej ceny, ak je tovaru zasielaný dobierkou,
 3. doručením tovaru kupujúcemu, ak kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred

5. Dodacie podmienky

 1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje v pracovných dňoch v pondelok až piatok.
 2. Objednaný tovar distribuujeme vlastnou dopravou, kuriérskou spoločnosťou (123 kuriér resp. Toptrans) alebo si ho môžete sami vyzdvihnúť na výdajnom mieste. Ku každej objednávke zasielame elektronickú faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
 3. Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorazovo, to znamená, že celú objednávku zašleme až po dodaní dodávateľom.
 4. Extra možnosti doručenia: Pri objednaní tovaru nad 300 € v rámci SR je doprava zdarma.
 5. Tovar vyskladňujeme spravidla ihneď od obdržania objednávky. Pri produktoch, ktoré nemáme na sklade sa dodacia lehota pohybuje od 2-8 týždňov.
 6. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 3 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne e-mailom.
 7. Pred prevzatím a zaplatením zásielky, si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky s týmito vadami reklamácie neprijímame.
 8. Vianočné sviatky a prelom roka: V období od 20.12. do 6.1. roka, E-shop funguje v obmedzenom režime. Objednávky z eshop sa zase vybavujú riadnym spôsobom až od 7.1. Preto vianočne darčeky v podobe objednávok, ktoré Vám neprišli do uvedeného termínu, už s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú doručené.
 9. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za nesplnenie zmluvných povinností podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy v prípade, že toto nesplnenie nastalo v dôsledku vyššej moci. Vyššou mocou sa rozumie prekážka, ktorá je nezávislá na vôli povinnej zmluvnej strany a bráni jej v splnení zmluvných povinnosti, kedy nie je možné predpokladať, že by táto povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej by v dobe vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Jedná sa najmä o prírodné katastrofy (záplavy, zemetrasenie, epidémiu, pandémiu a obdobnú situáciu ohrozujúcu životy alebo zdravie a pod.), zásahy štátu, vojny, teroristického útoku, protestu či výluky, prevádzkové, dopravné a energetické poruchy, poruchu systému internetového obchodu. Takéto okolnosti sú dôvodom k odkladu plnenia zmluvných povinností na strane Predávajúceho po dobu a v rozsahu účinnosti týchto okolností a po dobu trvania týchto okolností sa Predávajúci nedostane do oneskorenia. To isté platí, keď uvedené okolnosti nastali u subdodávateľov Predávajúceho. O tom, že okolnosti vylučujúce zodpovednosť nastali, je Predávajúci Kupujúceho povinný informovať ihneď, ako to bude technicky možné. 


6. Zrušenie objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Zrušenie objednávky pred dodaním tovaru

Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 24 hodín. Podmienky zrušenia objednávky: Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na našu emailovú adresu. Zašleme Vám potvrdenie o zrušení objednávky.

2. Odstúpenie od kúpnej zmlvuy

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
 2. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo aj bez uvedenie dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, a teda aj pred dodaním tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 3. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

  a)   tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

  b)   dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

  c)   tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 4. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na adresu sídla predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty s adresou doručenia sídla predávajúceho. Spotrebiteľ odstúpenie od kúpnej zmluvy môže doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty aj v elektronickej forme emailu.  V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu doručenia sa v prípade elektronickej pošty považuje doba doručenia elektronickej pošty na server predávajúceho. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 5. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať späť na adresu sídla predávajúceho alebo odovzdať predávajúcemu predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou, napr. originálom faktúry, záručným listom, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy (§10 ods. 1 Zákona). To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry.

 6. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru (§ 10 ods. 3 Zákona), a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty (§ 3 ods. 1 písm. i/ Zákona).Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred.

 7. Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 8. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 9. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v § 7 ods. 6 písm. a) až l) Zákona.

 10. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (§ 7 ods. 6 písm. e Zákona). V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za porušenie ochranného obalu sa rozumie i odstránenie priesvitnej ochrannej fólie umiestnenej na uzávere tovaru.

 11. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

 12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 13. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil pri predaji tovaru svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.

 14. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené zaobchádzaním s ním iným spôsobom, než aký je potrebný pre zistenie povahy, funkčnosti a vlastností tovaru. To znamená, že v prípade ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

 15. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

 16. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v týchto obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

7. Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov

 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na náš e-mail,
 2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s naším riešením, potom na základe novelizovaného zákona č. 102/2014 a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny /mimosúdny/ spôsob riešenia sporov,
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov,
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s . Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.
 • Ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur,
 • Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 1. Spotrebiteľ môže podať žiadosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho reišenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 8. Reklamácie a záručná doba

 1. Pred prevzatím a zaplatením zásielky, si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky s týmito vadami reklamácie neprijímame.
 2. Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba pre Kupujúceho, ktorý je podnikateľ (právnická osoba) je 6 mesiacov.
 3. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru zákazníkom na pošte alebo od kuriéra.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

- preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

- chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru

Postup pri reklamácii - Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

 • Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky (tel. č. 0948/421242).
 • V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky (tel. č. 0948/421242).
 • V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás telefonicky (tel. č. 0948/421242) alebo e-mailom.
 • Reklamovaný tovar je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie:

Lumias s.r.o.
Jakubov 554
90063 Jakubov
*uveďte prosím číslo zákazníka, resp. číslo faktúry (ako aj adresu a popis chyby)

 • K zásielke nezabudnite priložiť reklamačný formulár uvedený na stránke e-shopu a kópiu daňového dokladu (faktúry), ktorý sme poslali s tovarom. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo kuriérskou spoločnosťou. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá!
 • Doba vybavenia reklamácie - Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky (tel. č. 0948/421242) . Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme bezodkladne avšak najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
 • Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzatvorenia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.
 • Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva lebo dokumentácie tovaru,
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 9. Záverečné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov, všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
 3. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti predávajúceho a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy). Súhlas kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu predávajúceho svetbazenov@gmail.com alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné informácie odovzdané spotrebiteľmi sú dôverné a slúžia výhradne na naplnenie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Dáta nebudú poskytnuté tretím osobám. Výnimkou sú informácie potrebné pre prepravu tovaru (meno, priezvisko, adresa a v niektorých prípadoch telefón pre kontakt dopravcu so zákazníkom.)

 

 1. spotrebiteľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracovával a uchovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže spotrebiteľ odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, fax, doporučený list.). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu spotrebiteľa predávajúcemu, a údaje budú následne vymazané.
 2. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP po dobu 5 rokov. Takto archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu.
 3. predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie VOP.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
 5. „Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“
 6. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Jakubove, dňa 17.5. 2023