Reklamácia

web

 1. Pred prevzatím a zaplatením zásielky, si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky s týmito vadami reklamácie neprijímame.
 2. Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Doba na odstránenie vady pre Kupujúceho, ktorý je podnikateľ (právnická osoba) je 6 mesiacov.
 3. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru zákazníkom na pošte.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

- preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

- chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru

Postup pri reklamácii - Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

 1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom elektronickej pošty svetbazenov@gmail.com alebo telefonicky (tel. č. 0948/421242).
 2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu - svetbazenov@gmail.com  alebo telefonicky (tel. č. 0948/421242).
 3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás telefonicky (tel. č. 0948/421242) alebo e-mailom svetbazenov@gmail.com.
 4. Reklamovaný tovar je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie:               Lumias s.r.o. Jakubov 554 90063 Jakubov *uveďte prosím číslo zákazníka, resp. číslo faktúry (ako aj adresu a popis chyby)
 5. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo kuriérskou spoločnosťou. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá!
 6. Doba vybavenia reklamácie - Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky (tel. č. 0948/421242) . Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme bezodkladne avšak najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
 7. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzatvorenia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.
 9. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva lebo dokumentácie tovaru,
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

6)   Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov

a)      Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: svetbazenov@gmail.com,

b)     Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s naším riešením, potom na základe novelizovaného zákona č. 102/2014 a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny /mimosúdny/ spôsob riešenia sporov,

c)      Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov,

d)     Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: https://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s . Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

e)      Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

f)      Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.

-        Ak vyčíliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur,

-        Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

g)     Spotrebiteľ môže podať žiadosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho reišenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

h)     Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.